۰۳:۴۴ - سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹
دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ
ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که پس از عمر چه ماند باقی
مهر است و محبت است و باقی همه هیچ


 
                                          
استادیار پایه 14 گروه مهندسی برق- گرایش قدرت
Email: j.nikoukar@yahoo.com